NAUJIENOS

Skelbiamas projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos konkursas

Kategorija:

Miestas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ (toliau – projektas) partnerių asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos konkursą. Projekto partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto‚ Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr.08.4.1-ESFA-V-416‚ Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

Projekto partnerių atranka vykdoma asmeninio asistento paslaugų teikimui asmenims nuo 16 metų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo numatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai ir (ar) kompleksinės negalios, visiškai arba vidutiniškai apribojančios jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti ir savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Paslaugas numatoma teikti atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikiant jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų būti izoliuotam nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Galimi projekto partneriai yra biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, labdaros ir paramos fondai.

Atrankos dalyvis užklijuotame voke turi pateikti vieną paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorių. Ant voko turi būti užrašyta „Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms vykdyti atrankos konkursui“.

Paraiška gali būti siunčiama paštu, per pašto kurjerį arba pristatoma pačio pareiškėjo ar jo įgalioto asmens adresu: Radviliškio rajono savivaldybės administracijai, adresu Aušros a. 10, 82196 Radviliškis. Elektroniniu paštu ar faksu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

 Paraiška turi būti pateikta iki 2019 m. gegužės 21 d. (įskaitytinai).

Detalesnė informacija dėl paraiškų pateikimo yra išdėstyta Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projekto asmeninio asistento paslaugoms teikti partnerių atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. A-481 (8.2) „ Dėl kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projekto asmeninio asistento paslaugoms teikti partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškų teikimo klausimais informaciją teikia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas Darius Brazys, tel. (8 422) 69 033, el.p. darius.brazys@radviliskis.lt.

Su konkursu susiję dokumentai:


Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus VareikisReklama