NAUJIENOS

Skelbiamas konkursas 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

Kategorija:

Miestas:

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Projektų paraiškas gali teikti pareiškėjas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis paslaugas Tauragės rajono  savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

1.  pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį: 

1.1  jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

1.2  paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);

2.  į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;

3. turi projekto buhalterį arba asmenį, tvarkantį buhalterinę apskaitą (jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga), arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);

 4. projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz. palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti turi reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

Finansavimo prioritetai teikiami:

1.  projektams, skirtiems neįgaliųjų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, poreikiams tenkinti (šie neįgalieji turi sudaryti ne mažiau kaip 40 procentų visų neįgaliųjų, dalyvaujančių projekto veiklose);

2.  projektams, kurie bus vykdomi kartu su partneriu ir į kurių veiklas planuojama įtraukti ne mažiau kaip 20 neįgaliųjų per mėnesį;

3. projektams, kuriuos įgyvendinant Nuostatų 10.1-10.3 papunkčiuose nurodytą (-as) paslaugą (-as) gaus neįgalieji, išėję iš globos namų, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką, gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje;

4. projektams, kurių pareiškėjai 2018 metais socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus įgyvendino be pažeidimų, t. y. savivaldybės administracija neinicijavo projektui skirtų lėšų sumažinimo ir (ar) nepriėmė sprendimo dėl išmokėtų lėšų ar jų dalies grąžinimo dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties pažeidimo (-ų).

Projekto paraiška rengiama užpildant projekto paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas), projekto sąmatą (Nuostatų 2 priedas) ir užpildant asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Nuostatų 5 priedas). Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti. Kartu su projekto paraiška pareiškėjas turi pateikti Nuostatų 16 p. nurodytus dokumentus arba jų kopijas, kurios privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.  

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais pateikiama užklijuotame voke. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

Projektų paraiškos Tauragės rajono  savivaldybės administracijai turi būti pateiktos   iki 2019 m. lapkričio 4 d. – darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais – iki 15.45 val. adresu: Tauragė, Respublikos g. 2 (116 kab., I aukštas).  Paraiška gali būti pateikiama tiesiogiai pareiškėjo ar jo įgalioto atstovo, registruotu paštu ar per pašto kurjerį. Jei paraiška pateikiama paštu ar per pašto kurjerį,  pašto žymeklyje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 4 d.  Paraiškos, pateiktos po numatyto termino ar pateiktos kitais būdais (faksu, el. paštu ar kitais adresais) nevertinamos.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Irina Butvilienė telefonu 8 446 61 873, el. p. irina.butviliene@taurage.lt   darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.), pietų pertrauka  12 val. – 12.45 val. arba atvykus į Socialinės paramos skyrių adresu Tauragė, Respublikos g. 2,  110 kab. Konsultacijos teikiamos iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metams projektams finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti 59693 eurų, iš savivaldybės biudžeto  – ne mažiau kaip 20 procentų lėšų nuo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Konkurso organizavimo nuostatai

Paraiška

Detali projekto įgyvendinimo sąmata

Deklaracija


TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ


19-a leciono (pamoka)

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Vaikų vasara muziejuje
Su Lietuvos vardu lūpose...

Su Lietuvos vardu lūpose...

Tiksi laikrodis, skaičiuodamas sekundes, dienas, mėnesius, metus, laiko dulkėmis užklodamas prisiminimus, džiaugsmus ir skausmus, juk laikas visagalis, bet ar visagalis jis, kai eidamas gatve sutinki Motiną, kurios širdyje laikas...

Reklama