NAUJIENOS

Sigitas Tamkevičius – kardinolas

Kategorija:

Miestas:
Spalio 5-ąją dieną šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus vadovavo kardinolų konsistorijai ir apeigoms, kurių metu trylikai ganytojų buvo įteiktos kardinoliškos insignijos. Tarp jų – Kauno arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui SJ. Prieš tai popiežius pasveikino valstybines delegacijas, kurios atvyko iš paskirtųjų kardinolų gimtųjų kraštų.
Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, kuriam šiandien suteiktas kardinolo titulas, pasveikino Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.
„Visas Jūsų gyvenimas – ištikima tarnystė  Dievui ir Tėvynei. Jūsų drąsos ir pasiaukojimo dėka okupuotoje Lietuvoje neužgeso tikėjimas ir viltis, skambėjo įtaigus bei prasmingas tiesos žodis. Šios pastangos pasėjo žmonių širdyse laisvės sėklą, sutelkė jėgų siekti Nepriklausomybės. Jūs visada stojote ginti žmogaus teisių ir kitų pamatinių vertybių. Nuoširdžiai dėkoju Jums už didelius nuopelnus puoselėjant dvasingumą ir skiepijant gėrį. Vyriausybės vardu sveikinu gavus didžiai garbingą kardinolo titulą ir  linkiu Jus tvirtybės toliau vykdant svarbią misiją Bažnyčiai ir žmonėms“, – sakoma premjero sveikinime.
Sigitas Tamkevičius yra ketvirtasis Šventosios Romos Bažnyčios kardinolas iš Lietuvos po kunigaikščio Jurgio Radvilos XVI amžiuje, Vincento Sladkevičiaus ir Audrio Juozo Bačkio. 
Sigitas Tamkevičius gimė 1938 metų lapkričio 7 dieną Lazdijų rajone, Gudonyse. Šeimoje jis buvo jauniausias iš keturių brolių. Mokėsi Krikštonių mokykloje. 1955 metais baigė Seirijų vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1957–1960 metais tarnavo sovietinėje armijoje, o grįžęs iš tarnybos tęsė studijas kunigų seminarijoje. 1962 metais vyskupas Petras Maželis įšventino jį į kunigus.
Sigitas Tamkevičius 1962–1975 metais  kunigavo Alytaus, Lazdijų, Kudirkos Naumiesčio, Prienų, Simno parapijose. 1968 metais tapo jėzuitu. 1969 metais valdžiai uždraudus kunigauti, Sigitas Tamkevičius dirbo metalo gamykloje, vėliau – Prienų melioracijos statybos valdyboje.
1972–1983 metais S. Tamkevičius redagavo „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“.
1975–1983 metais jis buvo Kybartų parapijos klebonas. Čia 1978 m. lapkričio 13 dieną kartu su keturiais kunigais įkūrė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą.  Buvo persekiojamas sovietų valdžios institucijų bei specialiųjų tarnybų. 1983 metų gegužės 6 dieną kunigo Alfonso Svarinsko teismo metu suimtas ir šešis mėnesius tardytas Vilniaus KGB kalėjime. 1983–1988 metais kalėjo sovietiniuose Permės ir Mordovijos lageriuose. 1988 m. ištremtas į Sibirą, bet po pusės metų paleistas.
1989–1990 metais Sigitas Tamkevičius buvo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas, 1990–1991 metais – rektorius. 1991 metų gegužės 4 dieną  popiežius Jonas Paulius II paskyrė tituliniu Turudos vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru. 1991 metų gegužės 19 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas kardinolas Vincentas Sladkevičius konsekravo vyskupu. 1996 metų gegužės 4 dieną Sigitas Tamkevičius  paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu. 1999–2002  ir 2005–2014 metais jis buvo Lietuvos vyskupų konfederacijos pirmininkas.
2015 metų birželio 11 dieną Popiežius Pranciškus  priėmė Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus atsistatydinimo iš Kauno arkivyskupijos ganytojo pareigų prašymą.

MK inf.
 
 
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Reklama