NAUJIENOS

Artėjant rudens sesijai – įstatymų pataisų projektai


Miestas:
Pastaruoju metu Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė pateikė šiuos įstatymų pataisų projektus
 Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 26, 30, 31, 33, 34, 39 straipsnių ir V skyriaus pavadinimo pakeitimo, 36 ir 37 straipsnių pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 34(1), 34(2) ir 34(3) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS
Įstatymo projektas Nr. XIIIP-793 buvo  ištaisytas įvertintus Teisės departamento pastabas ir 2017-08-01 užregistruotas naujas – 3 variantas.
Taip pat siūloma nustatyti kokias konkrečias poveikio priemones gali taikyti privalomąjį sveikatos draudimą vykdančios  institucijos – VLK ir TLK, siūloma nustatyti kokias ekonomines sankcijas – baudas jos gali taikyti sveikatos priežiūros įstaigoms, taikytinų poveikio priemonių vykdymo tvarką, siekiama Sveikatos draudimo įstatyme įtvirtinti sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, administracinę atsakomybę.
Įstatyme nustatomas baigtinis poveikio priemonių sąrašas bei įtvirtinama VLK ir TLK  teisė nutraukti sutartį, kai nustatoma, kad įstaiga neteko  licencijos ar nevykdo esminio įsipareigojimo teikti apdraustajam nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, įspėti įstaigą, skirti ekonominę sankciją – baudą, stabdyti mokėjimą už visas ar dalį asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kai nustatomi įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimai bei priimti sprendimą dėl iš apdraustojo neteisėtai paimto papildomo mokėjimo už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.
Nustatoma, už kokius pažeidimus  –  sveikatos priežiūros paslaugų kiekio ir kokybės, t. y. atitikties nustatytiems šių paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis reikalavimams, bei vaistų, medicinos pagalbos priemonių skyrimo, išdavimo reikalavimams – VLK ir TLK gali taikyti poveikio priemones.
Nustatomos konkrečios ekonominės sankcijos – baudos bei jų dydžiai, nurodyti subjektai, įgalioti skirti nurodytas baudas – Valstybinės ligonių kasos ar teritorinių ligonių kasų vadovai ar jų įgalioti asmenys,taip pat esmines baudų skyrimo procedūros sudėtinės dalys, terminai, taikomų poveikio priemonių vykdymo tvarka.
Apibrėžiama VLK ir TLK atliekamos ūkio subjektų sveikatinimo veiklos priežiūros apimtis.
Tikslinamos sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir įmonių, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, pareigos, papildant, kad pastarosios privalo vykdyti VLK ir TLK priimtus sprendimus, susijusius su poveikio priemonių taikymu.
Pripažįstami netekusiais galios Sveikatos draudimo įstatymo 36 ir 37 straipsniai, nes TLK taikinimo komisija ir medicininio audito komisija iš esmės yra neveiksmingos ir perteklinės, TLK taikinimo komisijos siūlymai nėra privalomi viešojo administravimo subjektui, kuris sprendimus gali priimti tik vadovaudamasis teisės aktais, o TLK  medicininio audito komisijos faktiškai niekada nevykdė veiklos. Minėtos komisijos funkcijos dubliuoja Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos funkcijas.  
Sveikatos draudimo įstatyme išbraukiama TLK funkcija, kad TLK finansuoja savivaldybių sveikatos programas, nes realiai tokios programos nėra finansuojamos PSDF biudžeto lėšomis.
Sveikatos draudimo įstatyme nustatoma TLK ir VLK teisė taikyti įstatymuose nustatytas poveikio priemones.
(projektas užregistruotas 2017-08-01 Teikia Rimantė Šalaševičiūtė, Juozas Olekas, Andrius Palionis, Irena Šiaulienė, Rasa Budbergytė, Algirdas Butkevičius, Jonas Liesys, Ričardas Juška)
 
Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Siekiant skatinti globą ir įvaikinimą bei pagerbti esamus globėjus ir įtėvius siūlome papildyti Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymą ir įteisinti Įtėvių  ir globėjų dieną.
Atkreiptinas dėmesys, kad įtėviai, įvaikinę Lietuvos vaikus, iš viso pasaulio susitinka tradiciškai liepos mėnesį, Lietuvoje. Įtėvių ir globėjų dieną siūloma minėti liepos 1 d. (projektas užregistruotas 2017-07-04 Teikia: Rimantė Šalaševičiūtė, Irena Šiaulienė, Andrius Palionis)
 
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Įstatymo projektu siūloma numatyti, kad 9 proc. PVM mokesčio lengvata bus taikoma šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.
(projektas užregistruotas 2017-07-05 Teikia: Andrius Palionis, Rasa Budbergytė, Gediminas Kirkilas, Juozas Olekas, Mindaugas Bastys, Algirdas Butkevičius, Artūras Skardžius, Rimantė Šalaševičiūtė, Raminta Popovienė, Juozas Bernatonis, Irena Šiaulienė, Julius Sabatauskas, Algimantas Salamakinas, Rita Tamašunienė)
 
Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 27 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Įstatymo projektas XIIIP-984 buvo ištaisytas įvertintus Teisės departamento pastabas ir 2017-08-01 užregistruotas projektas 2 variantas, kuriame siūloma suvienodinti CK ir Psichikos sveikatos priežiūros įstatyme Nr. I-924 vartojamas nuostatas ir numatyti, kad asmuo, sergąs ne tik sunkia psichikos liga, bet ir asmuo sergąs psichikos sutrikimu ir atsisakąs hospitalizavimo, gali būti hospitalizuojamas prievarta tik jeigu yra reali grėsmė, kad jis savo veiksmais ar neveikimu gali padaryti esminę žalą:
1) savo sveikatai, gyvybei bei turtui;
2) aplinkinių sveikatai, gyvybei bei turtui.
(projektas užregistruotas 2017-08-01 Teikia Rimantė Šalaševičiūtė)
 
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Galiojančiame Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatyta, kad lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas kompensuojamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka bei nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams, kurių išorinės pakuotės apmokestinamoji vertė yra didesnė negu 300 eurų.
Šiuo metu galiojanti tvarka numato skirtingus pridėtinės vertės taikymo tarifus tam pačiam vaistiniam preparatui. Lengvatinis 5 proc. PVM taikomas tik tuo atveju, jeigu liga ir jai gydyti skirtas vaistas yra įtraukti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), kurį tvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras. Vis tik, tas pats vaistas gali turėti daugiau registruotų indikacijų bei gali būti skirtas kitų ligų gydymui, tačiau jei indikacijos nėra Ligų ir kompensuojamųjų vaistų  joms gydyti sąraše (A sąraše) pacientai įsigydami vaistą moka 21 proc. PVM. Tokiu atveju, tam pačiam vaistui yra taikomi skirtingi pridėtinės vertės mokesčiai, atitinkamai 5 proc. arba 21 proc.
Šiuo metu inovatyvūs, aukštos terapinės vertės vaistai, kurių kompensavimui nepakanka Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau-PSDF) biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą “Dėl ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašą” 2002 m. balandžio 5 d. Nr. 159, yra įtraukiami į Rezervinį vaistų sąrašą. Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje 2017 m. gegužės 18 d. paskelbta informacija Rezerviniame vaistų sąraše yra apie 16 inovatyvių vaistinių preparatų, kurių kompensavimui trūksta PSDF biudžeto lėšų. Projekto pakeitimu, siekiant gerinti inovatyvių, aukštos terapinės vaistų prieinamumą pacientams, siūlome nustatyti lengvatinį 5 proc. PVM tarifą šiame sąraše esantiems vaistams.
Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad lengvatinis 5 proc. PVM tarifas būtų taikomas vaistams įrašytiems į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) bei Rezervinį vaistų sąrašą.
Vertinant tai, kad didžioji dalis Rezerviniame vaistų sąraše esančių vaistų kaina yra didesnės nei 300 eurų ir jiems taikomas lengvatinis PVM, preliminariais paskaičiavimais biudžeto pajamos sumažės iki 0,5 mln. eurų per metus. Ši suma priklauso nuo to kiek ir kokiomis kainomis bus įtraukta inovatyvių vaistų.
(projektas užregistruotas 2017-08-01 Teikia Rimantė Šalaševičiūtė ir Andrius Palionis)
 

Tėvo dieną švęskime kitaip

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Lietiniai su vištiena ir pievagrybiais

Nuostabaus skonio kreminis tortas be kepimo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Reklama