NAUJIENOS

TMD kviečia pažinti Lietuvos tautas žaidžiant

Kategorija:

Miestas:

Play and Learn. What do You Know About National Minorities of Lithuania?

 
Department of National Minorities under the Government of the Republic of Lithuania invites to take a virtual trip and learn better about the ethnic and national minorities of Lithuania.
 
The “Created Lithuania Together” website users and video players can take a virtual tour of multicultural and multinational Lithuanian history. The users can experience the ethnic and national minorities’ life and learn how they promote their heritage and foster cultural values; how they fight for and create independent Lithuania.
 
Video “Created Lithuania Together” (https://www.youtube.com/watch?v=9rejCP34Xqk) will give the viewers basic information about Lithuanian ethnic and national minorities and their everyday life. The video will also inform about the work of one of the first institutions in East Europe, which is responsible for national minorities’ policy implementation. This institution is the Department of National Minorities of Lithuania under the Government of the Republic of Lithuania (departments’ activity was restored in 2015).
 
Website “Discover the National Minorities of Lithuania” (https://kuriame-kartu.lt/) will inform the users about the origin of minorities and their history in Lithuania; the activity of minorities’ nongovernmental organizations; and major holidays and culinary heritage. The website will also provide the information and give the access to the material of exhibition “Created Lithuania Together”. Launched two years ago the exhibition travelled through nearly all institutions across the country – museums, libraries, schools, and cultural centres. The information about the events of national minorities soon to come.
 
Department of National Minorities will launch a video game shorty. The players will be able to check their knowledge about the multinational Lithuania and learn new facts. The players will have to take photos related to a certain national minority’s life, culture, heritage, traditions, and prominent personalities, and upload them.
 
During the lockdown, for people who stay at home beyond a small range of limited circumstances, we provide a perfect opportunity to take a virtual trip thanks to virtual reality goggles. Go “Google Maps” to explore native homelands, countryside and villages, towns and cities.
 
How to connect to the website? Go to your account in social media or fill in a short questionnaire to register. How to paly? To “unlock” any nationality at your choice you have to fill in three entries: People, Food, and Culture. Before uploading your photos be creative, for example make a national meal and take a photo of it, make a painting in a style of famous artist with national minority origin, etc.
 
When you complete all tasks related to one national minority, you will be able to review all information about this national minority other players have already uploaded and learn about other ethnic and national minorities.
 
Most active players who “unlock” the national minorities (Armenians, Azerbaijani, Belarussians, Chechens, Estonians, Greeks, Georgians, Karaites, Kazakhs, Latvians, Poles, Lebanese, Moldavians, Roma, Russians, Tatars, Ukrainians, Uzbeks, Hungarians, Germans, and Jews) will receive special Department prizes.
 
Construction of website and video “Created Lithuania Together” was financed by the Government of the Republic of Lithuania. The Department invites you to learn more about Lithuania. Let us make the time we spend online more meaningful for the sake of our and others safety.
 
Create together!
 

TMD kviečia pažinti Lietuvos tautas žaidžiant

 
Tautinių mažumų departamentas kviečia į virtualią pažintį su Lietuvos tautinėmis bendruomenėmis. Vaizdo klipe ir informacinėje svetainėje „Lietuvą kuriame kartu“ šalies gyventojai kviečiami leistis į kelionę Lietuvos istorijos, kultūros ir paveldo keliais bei iš arti susipažinti su Lietuvoje gyvenančių tautinių bendruomenių gyvenimu, jų puoselėjamomis vertybėmis bei įnašu į Lietuvos valstybės formavimą.
 
Filmas „Lietuvą kūrėme kartu“ (https://www.youtube.com/watch?v=9rejCP34Xqk) suteiks žiūrovams pagrindinę informaciją apie mūsų šalies tautines mažumas, papasakos apie kasdienę veiklą bei pristatys vienos iš pirmųjų Rytų Europoje institucijų, skirtų tautinių mažumų politikos įgyvendinimui, kurios veikla buvo atkurta 2015 m. – Tautinių mažumų departamento darbą.
 
Interneto  svetainėje „Atraskite Lietuvos tautines mažumas“ (https://kuriame-kartu.lt/) galima susipažinti su Lietuvos tautinių mažumų atsiradimo istorija, visuomeninių organizacija veikla, pagrindinėmis šventėmis ir kulinariniu paveldu. Čia galėsite rasti ir prieš dvejus metus pristatytos, bei Lietuvą – muziejus, bibliotekas, mokyklas, kultūros centrus apkeliavusios parodos „Lietuvą kūrėme kartu“ medžiagą. Netrukus tautinės bendruomenės svetainėje turės galimybę viešinti savo renginius.
 
Taip pat netrukus Tautinių mažumų departamentas pakvies jus žaisti – patikrinti savo žinias apie įvairiatautę Lietuvą bei įgyti naujų. Žaidėjai bus kviečiami kelti nuotraukas, susijusias su tam tikros Lietuvoje gyvenančios tautybės gyvenimu, kultūra, paveldu, tradicijomis ir iškiliomis asmenybės. Karantino metu, neturint galimybės išeiti iš namų, vartotojai galės leistis į virtualią kelionę „Google Maps“ paslaugos pagalba, tyrinėjant gimtuosius miestus, miestelius ir kaimus.
 
Prisijungti prie svetainės bus galima per paskyrą socialiniame tinkle arba užpildžius trumpą registracijos anketą. Norint „atrakinti“ kurią nors tautybę, reikės užpildyti tris skiltis: „žmonės“, „maistas“ ir „kultūra“. Keliant nuotraukas raginame pasitelkti kūrybiškumą – pvz., pagaminus ir nufotografavus kurios nors iš Lietuvos tautinių mažumų patiekalą, nutapius paveikslą žinomo Lietuvos tautinių mažumų tapytojo stiliumi ir pan.
 
Įvykdžius su viena tautine mažuma susijusias užduotis, vartotojams atsidarys galimybė peržiūrėti kitų žaidimo dalyvių įkeltą su šia tautine mažuma susijusią informaciją bei susipažinti su kitomis tautinėmis mažumomis.
 
Aktyviausių žaidėjų „atrakinusių“ žaidimo skiltis – Lietuvos armėnų, azerbaidžaniečių, baltarusių, čečėnų, estų, graikų, gruzinų, karaimų, kazachų, latvių, lenkų, libaniečių, moldavų, romų, rusų, totorių, ukrainiečių, uzbekų, vengrų, vokiečių ir žydų tautybes, lauks specialūs Tautinių mažumų departamento prizai.
 
Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje įprasminimo vaizdo klipo ir informacinės svetainės „Lietuvą kūrėme kartu“ kūrimą finansavo Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
 
Tautinių mažumų departamentas kviečia pažinti Lietuvą, kurią kuriame kartu ir tikslingai išnaudoti laiką, šiuo metu leidžiamą namuose dėl savo ir kitų saugumo.
 
Kurkime kartu!

Департамент по делам нацменьшинств приглашает познакомиться с народами Литвы через игру

 
Департамент по делам нацменьшинств приглашает на виртуальную встречу с национальными общинами Литвы. Видеоклип и информационная страница «Литву создавали вместе», приглашает жители страны отправиться в путешествие по дорогам исторического и культурного наследия Литвы, и познакомиться с жизнью литовских национальных общин, их ценностями и вкладом в формирование Литовского государства.
 
Фильм «Литву создавали вместе» (https://www.youtube.com/watch?v=9rejCP34Xqk) расскажет зрителям основную информацию о национальных общинах нашей страны, покажет их каждодневную деятельность и расскажет о работе одного из первых учреждений в Восточной Европе, реализующего политику национальных меньшинств, деятельность которого была возобновлена в 2015 г. – Департаменте по делам национальных меньшинств.
 
На информационном сайте «Откройте национальные меньшинства Литвы» (https://kuriame-kartu.lt/) можно познакомиться с историей происхождения национальных меньшинств Литвы, деятельностью общественных организаций, основными праздниками и кулинарным наследием. Здесь можно найти и материал открытой два года назад выставки «Литву создавали вместе», которая уже объехала музеи, библиотеки, школы и культурные центры нашей страны. В ближайшем будущем общины будут иметь возможность публиковать информацию о своих мероприятиях на данной странице.
 
Кроме того, скоро Департамент по делам нацменьшинств пригласит вас играть и проверить свои познания о многонациональной Литве, а также получить новые знания. Игроки смогут присылать фотографии, связанные с жизнью, культурой, наследием, традициями и выдающимися личностями проживающих в Литве национальных меньшинств. Во время карантина, не имея возможности выходить из дома, пользователи смогут отправиться в виртуальное путешествие при помощи услуги «Goolge maps», исследуя родные города, городки и деревни.
 
Подключиться к порталу можно будет через профиль в социальной сети или заполнив короткую анкету регистрации. Чтобы открыть какую-либо национальность, необходимо будет заполнить три раздела: «люди», «кулинария» и «культура». Призываем подойти к игре творчески, например, приготовив и сфотографировав блюдо национального меньшинства или нарисовав картину в стиле известного художника, принадлежащего к национальным меньшинствам Литвы и пр.
 
Выполнив задания, связанные с одной национальной общиной, пользователю откроется возможность просмотреть информацию о данной общине, загруженную другими участниками игры и познакомиться с остальными национальными общинами.
 
Самых активных участником, открывших разделы игры, связанные с армянской, азербайджанской, белорусской, чеченской, эстонской, греческой, грузинской, караимской, казахской, латышской, польской, ливанской, молдавской, ромской, русской, татарской, украинской, узбекской, венгерской, немецкой и еврейской национальными общинами нашей страны, ждут специальные призы от Департамента по делам нацменьшинств.
 
Создание видеоклипа и информационной страницы «Литву создавали вместе», предназначенных для репрезентации национальных общин Литвы, финансировало Правительство Литовской Республики.
 
Департамент по делам нацменьшинств приглашает познать Литву, которую мы создавали вместе и со смыслом провести время дома – для безопасности себя и окружающих.
 
Давайте создавать вместе!

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyrius

 

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Vaikų vasara muziejuje
Su Lietuvos vardu lūpose...

Su Lietuvos vardu lūpose...

Tiksi laikrodis, skaičiuodamas sekundes, dienas, mėnesius, metus, laiko dulkėmis užklodamas prisiminimus, džiaugsmus ir skausmus, juk laikas visagalis, bet ar visagalis jis, kai eidamas gatve sutinki Motiną, kurios širdyje laikas...

Reklama